EU
info@parts5.com
GB
All
A
B
C
E
F
H
J
L
N
O
R
S
U
V
X
Y
Z
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022
All
 • ALSVIN
 • BENBEN
 • BENBEN LOVE
 • BENBEN MINI
 • CARGO
 • CHANA
 • CITY RAINBOW
 • CM10
 • CM8
 • CS15
 • CS35
 • CS75
 • CS95
 • CV6
 • CX20
 • CX30
 • CX70
 • E30
 • EADO
 • EADO / ZHISHANG
 • ERA STAR
 • EULOVE
 • FAMILY
 • HONOR
 • JIEXUN
 • JINGNIUXING
 • LEIMENG
 • LINMAX
 • NEWSTAR
 • OUSHANG
 • RAETON
 • RUIXING
 • RUIXING S50
 • SC
 • SHENQI
 • SHENQI F30
 • SHENQI F50
 • STAR
 • STAR / ZHIXING II
 • STAR 2
 • STAR RAINBOW
 • STAR2
 • STAR7
 • STARLIGHT
 • STARLIGHT 4500
 • UTILITY
 • V5
 • XINGGUANG
 • XINGYUN
 • XUNLONG
 • YUEXIANG
 • YUEXIANG V3
 • YUEXIANG V5
 • YUEXIANG V7
 • YUEXING
 • YUNTONG
 • ZHIXIANG
Show more ▼

Car parts for CHANGAN

 • CHANGAN
ALSVIN
Sedan
2008-p.t.
BENBEN
Hatchback
2006-2011
BENBEN
Hatchback
2014-p.t.
BENBEN LOVE
Hatchback
2009-2014
BENBEN MINI
Hatchback
2010-p.t.
CARGO
Platform/Chassis
2005-2012
CHANA
Pickup
2007-p.t.
CHANA
Box
2007-p.t.
CITY RAINBOW
Bus
2006-p.t.
CITY RAINBOW
2004-p.t.
CM10
Box
2011-p.t.
CM8
MPV
2001-2008
CM8
MPV
2003-p.t.
CS15
SUV
2016-p.t.
CS35
SUV
2012-p.t.
CS75
SUV
2014-p.t.
CS95
SUV
2017-p.t.
CV6
Hatchback
2005-p.t.
CX20
Hatchback
2010-p.t.
CX30
Saloon
2010-p.t.
CX30
Hatchback
2009-2012
CX70
SUV
2016-p.t.
E30
Sedan
2011-p.t.
EADO
Hatchback
2013-p.t.
EADO
Saloon
2012-p.t.
EADO / ZHISHANG
Hatchback
2013-p.t.
ERA STAR
Platform/Chassis
2014-p.t.
EULOVE
MPV
2013-p.t.
FAMILY
Bus
2006-2011
HONOR
MPV
2012-p.t.
JIEXUN
MPV
2007-2012
JINGNIUXING
Bus
2010-p.t.
JINGNIUXING
Box
2010-2012
LEIMENG
MPV
2004-2006
LINMAX
MPV
2017-p.t.
NEWSTAR
Bus
2004-p.t.
OUSHANG
2015-p.t.
RAETON
Sedan
2013-p.t.
RUIXING
Bus
2014-p.t.
RUIXING S50
MPV
2016-p.t.
SC
Bus
1993-2001
SC
Platform/Chassis
1993-2006
SC
Pickup
1993-2006
SHENQI
Platform/Chassis
2014-p.t.
SHENQI F30
Pickup
2016-p.t.
SHENQI F50
Pickup
2016-p.t.
STAR
Bus
2000-p.t.
STAR
Box
1999-p.t.
STAR
Pickup
1999-p.t.
STAR
Platform/Chassis
2006-2011
STAR
Bus
2006-p.t.
STAR
Bus
2013-p.t.
STAR / ZHIXING II
Box
2007-p.t.
ZHIXING II
STAR / ZHIXING II
Platform/Chassis
2012-p.t.
ZHIXING II
STAR 2
Bus
2010-p.t.
STAR 2
Box
2007-p.t.
STAR RAINBOW
Bus
2003-2012
STAR RAINBOW
Box
2007-2012
STAR2
Platform/Chassis
2012-p.t.
STAR2
Bus
2008-p.t.
STAR7
Bus
2014-p.t.
STARLIGHT
Bus
2006-p.t.
STARLIGHT 4500
Bus
2012-p.t.
UTILITY
Bus
2006-2011
V5
Bus
2013-p.t.
XINGGUANG
Box
2007-p.t.
XINGGUANG
Box
2003-p.t.
XINGGUANG
Bus
2007-p.t.
XINGYUN
Bus
2001-2006
XINGYUN
Bus
2006-p.t.
XUNLONG
Bus
2007-p.t.
YUEXIANG
Hatchback
2009-2012
YUEXIANG
Saloon
2009-p.t.
YUEXIANG V3
Sedan
2012-p.t.
YUEXIANG V5
Sedan
2012-2014
YUEXIANG V7
Sedan
2014-p.t.
YUEXING
Bus
2010-p.t.
YUNTONG
Bus
2005-p.t.
ZHIXIANG
Sedan
2008-p.t.
car-mod.com